ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

1
1.1. Το ακόλουθο κείμενο αποσκοπεί στην πληροφόρηση των χρηστών επί των Όρων που διέπουν την παρούσα εφαρμογή, και ειδικότερα στην ενημέρωσή τους επί του είδους και του σκοπού των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και στη διαφώτιση αυτών επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών τους.

 

1.2. Η εφαρμογή Nobilis αναπτύχθηκε και παρέχεται από την ……… εταιρεία υπό την επωνυμία ……… (εφ’ εξής «∆ικαιούχος»).

 

1.3.1. Στόχος της εφαρμογής είναι η παροχή προς τους χρήστες ενός χρήσιμου εργαλείου αυτόματου υπολογισμού ενός ευρύτατου φάσματος προθεσμιών που αφορούν στους κλάδους του Αστικού, του Ποινικού και του ∆ιοικητικού ∆ικαίου. Απευθύνεται κατ’ εξοχήν σε δικηγόρους, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε ένα τουλάχιστον από αυτά τα ∆ίκαια, αλλά και σε άλλους επαγγελματίες, όπως συμβολαιογράφους και δικαστικούς επιμελητές. Έτσι, ο νομικός της πράξης θα είναι ανά πάσα στιγμή εις θέσιν να γνωρίζει πότε λήγουν οι εκάστοτε προθεσμίες για το σύνολο των υποθέσεών του, με αποτέλεσμα η πιθανότητα -ακούσιας- απώλειας προθεσμίας να ελαχιστοποιείται. Τούτου δοθέντος, η εφαρμογή επ’ ουδενί λόγω αποσκοπεί ή έστω ευελπιστεί στην παροχή νομικών γνώσεων, οι οποίες (γνώσεις) θα πρέπει να αποτελούν κτήμα του χρήστη, ώστε να δύναται, όπως χρησιμοποιεί αποτελεσματικώς και λυσιτελώς τα προσφερόμενα εργαλεία. Επί παραδείγματι, θα μπορεί και θα πρέπει να ενεργοποιεί μόνον τις προθεσμίες που τον ενδιαφέρουν και, κατ’ αντιστοιχίαν, να απενεργοποιεί εκείνες που δε συνάδουν με το είδος της υπόθεσης ή τις ιδιαίτερες περιστάσεις που τη συνοδεύουν.

 

1.3.2. Θα πρέπει ειδικότερα να λαμβάνεται υπ’ όψιν κατά τη χρήση της εφαρμογής ότι η «∆ικαιούχος» έχει καταβάλει (και θα εξακολουθήσει να καταβάλλει) προσπάθεια, όπως συμπεριλάβει έναν πολύ μεγάλο αριθμό ποικίλων προθεσμιών, οι οποίες υπάρχουν εγκατεσπαρμένες και αναφέρονται σε σειρά επί μέρους νομοθετημάτων. Πολλά δεδομένα που συνδέονται με τις προθεσμίες δεν μνημονεύονται ρητώς στα κρίσιμα νομοθετικά κείμενα και, συχνά, ερμηνεύονται ή/και διαπλάθονται νομολογιακώς. Άλλοτε πάλι, η σιγή του Νόμου δεν συνοδεύεται από μια τέτοια νομολογιακή συμβολή, συνήθως λόγω του ότι ουδέποτε έχουν προκύψει έως σήμερα ανάλογα ζητήματα στη δικαστηριακή πράξη.

 

1.3.3. Επιπροσθέτως, σημειώνεται στο σημείο τούτο ότι πέραν των κατά το νόμο εξαιρετέων ημερών και εθνικών αργιών, έχουν συμπεριληφθεί όλες οι πιο γνωστές και σημαντικές τοπικές αργίες που υφίστανται ανά την Επικράτεια, δίχως εκ τούτου να συνάγεται ότι ο χρήστης θα πρέπει να επαναπαύεται στα υφιστάμενα οικεία δεδομένα, δοθέντος ότι ενδέχεται να υπάρχουν ανά τις διάφορες περιοχές της Επικράτειας ημέρες εξαιρετέες άγνωστες στο ευρύ κοινό και, άρα, μη δυνάμενες να εντοπισθούν και καταγραφούν ευχερώς.

 

1.3.4. Οι χρήστες θεωρείται ότι έχουν όλες τις απαραίτητες νομικές γνώσεις, ως και την ευχέρεια να ανατρέχουν οποτεδήποτε σε κείμενα νόμου, νομικά άρθρα και δικαστικές αποφάσεις, προκειμένου να αντιλαμβάνονται άνευ ετέρου τινός τα εμπεριεχόμενα στην εφαρμογή στοιχεία και να τα αξιοποιούν προσηκόντως.

 

10
10.1. Στις μεταξύ της «∆ικαιούχου» και των χρηστών σχέσεις εφαρμοστέο ορίζεται το ελληνικό ∆ίκαιο, αλλά και η νομοθεσία (Κανονισμοί, Οδηγίες) των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, όπως και τυχόν διεθνείς συμβάσεις στις οποίες έχει συμβληθεί και η Ελλάδα.
10.2. Για οιαδήποτε δικαστική διαφορά ήθελε προκύψει αποκλειστικώς αρμόδια είναι τα δικαστήρια της πόλεως των Αθηνών.
10.3. Τυχόν προσφυγή στη διαδικασία της ∆ιαμεσολάβησης δεν αποκλείεται, αφού προηγηθεί σχετική συμφωνία
των μερών.
ΑΡΧΗ