Νέα

03 Αυγ 2023
Comments are closed

Νέα έκδοση (03/08/2023)

Προστέθηκε νέα έκδοση της εφαρμογής iOS με τις εξής διορθώσεις:

– Προσθήκη υποστήριξης για υποθέσεις Αστικού Δικαίου από 01/01/2022

02 Απρ 2023
Comments are closed

Νέα έκδοση (17/03/2023)

Προστέθηκε νέα έκδοση της εφαρμογής Android με τις εξής διορθώσεις:

– Προσθήκη υποστήριξης για υποθέσεις Αστικού Δικαίου από 01/01/2022

18 Οκτ 2020
Comments are closed

Τροπολογία 457/81/11.09.2020

Μέχρι 31/12/2020 (τροπολογία 457/81/11.09.2020), ισχύουν κατά παρέκκλιση από τις γενικές διατάξεις, μέχρι και τις 31.12.2020 τα εξής έκτακτα μέτρα :

α) ΣτΕ: προθεσμία 7 ημερών από τη συζήτηση, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,

β) ΕλΣυν: προθεσμία 7 ημερών από τη συζήτηση, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος,

γ) Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια: i) ακυρωτικές διαφορές: προθεσμία 7 ημερών από τη συζήτηση, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης, την υποβολή γραμματίου προείσπραξης και την κατάθεση υπομνήματος, ii) διαφορές ουσίας, προθεσμία 7 ημερών από τη συζήτηση, για την προσκόμιση εγγράφων νομιμοποίησης και την υποβολή γραμματίου προείσπραξης.

05 Δεκ 2018
Comments are closed

Νέα έκδοση (05/12/2018)

Προστέθηκε νέα έκδοση της εφαρμογής με τις εξής διορθώσεις:

-Διόρθωση εμφάνισης διαθέσιμων ημερολογίων σε συγκεκριμένες συσκευές Android 8.0 (Oreo)

 

Αλλαγές πρόσφατης έκδοσης:

-Διόρθωση εμφάνισης ειδοποιήσεων σε συσκευές > Android 8.0 (Oreo)

– Διόρθωση σφάλματος κατά την εκκίνηση σε συσκευές Android 8.0 (Oreo) που γινόταν λόγω αλλαγής στα μέγιστα όρια κειμένων.

– Υλοποίηση δικαιωμάτων κατόπιν αιτήσεως (on-demand permissions) για τα δικαιώματα ημερολογίου και πρόσβασης στον αποθηκευτικό χώρο. Αυτά τα δικαιώματα είναι πλέον απενεργοποιημένα και ζητούνται μόνο όταν χρειαστούν από την εφαρμογή: πχ κατά την ενεργοποίηση της χρήσης ημερολογίου, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup export) κλπ.

– Αφαίρεση της αίτησης δικαιώματος READ_CONTACTS το οποίο δεν είναι πλέον απαραίτητο λόγω αλλαγών του android sdk

– Αναβάθμιση της εφαρμογής ώστε να χρησιμοποιεί τις τελευταίες βιβλιοθήκες android (απαίτηση για όλες τις εφαρμογές από 1/11/2018). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ελάχιστη έκδοση android που υποστηρίζεται να είναι η έκδοση 4.0 (api 14), από 2.3 (api 9) που υποστηριζόταν ως τώρα.

22 Νοέ 2018
Comments are closed

Νέα έκδοση (22/11/2018)

Προστέθηκε νέα έκδοση της εφαρμογής με τις εξής διορθώσεις:

-Διόρθωση εμφάνισης ειδοποιήσεων σε συσκευές > Android 8.0 (Oreo)

 

Αλλαγές πρόσφατης έκδοσης:

– Διόρθωση σφάλματος κατά την εκκίνηση σε συσκευές Android 8.0 (Oreo) που γινόταν λόγω αλλαγής στα μέγιστα όρια κειμένων.

– Υλοποίηση δικαιωμάτων κατόπιν αιτήσεως (on-demand permissions) για τα δικαιώματα ημερολογίου και πρόσβασης στον αποθηκευτικό χώρο. Αυτά τα δικαιώματα είναι πλέον απενεργοποιημένα και ζητούνται μόνο όταν χρειαστούν από την εφαρμογή: πχ κατά την ενεργοποίηση της χρήσης ημερολογίου, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup export) κλπ.

– Αφαίρεση της αίτησης δικαιώματος READ_CONTACTS το οποίο δεν είναι πλέον απαραίτητο λόγω αλλαγών του android sdk

– Αναβάθμιση της εφαρμογής ώστε να χρησιμοποιεί τις τελευταίες βιβλιοθήκες android (απαίτηση για όλες τις εφαρμογές από 1/11/2018). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ελάχιστη έκδοση android που υποστηρίζεται να είναι η έκδοση 4.0 (api 14), από 2.3 (api 9) που υποστηριζόταν ως τώρα.

15 Νοέ 2018
Comments are closed

Νέα έκδοση (15/11/2018)

Προστέθηκε νέα έκδοση της εφαρμογής με τις εξής διορθώσεις:

– Διόρθωση σφάλματος κατά την εκκίνηση σε συσκευές Android 8.0 (Oreo) που γινόταν λόγω αλλαγής στα μέγιστα όρια κειμένων.

– Υλοποίηση δικαιωμάτων κατόπιν αιτήσεως (on-demand permissions) για τα δικαιώματα ημερολογίου και πρόσβασης στον αποθηκευτικό χώρο. Αυτά τα δικαιώματα είναι πλέον απενεργοποιημένα και ζητούνται μόνο όταν χρειαστούν από την εφαρμογή: πχ κατά την ενεργοποίηση της χρήσης ημερολογίου, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας (backup export) κλπ.

– Αφαίρεση της αίτησης δικαιώματος READ_CONTACTS το οποίο δεν είναι πλέον απαραίτητο λόγω αλλαγών του android sdk

– Αναβάθμιση της εφαρμογής ώστε να χρησιμοποιεί τις τελευταίες βιβλιοθήκες android (απαίτηση για όλες τις εφαρμογές από 1/11/2018). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ελάχιστη έκδοση android που υποστηρίζεται να είναι η έκδοση 4.0 (api 14), από 2.3 (api 9) που υποστηριζόταν ως τώρα.

04 Μαΐ 2018
Comments are closed

Νέα έκδοση (4/5/2018)

Προστέθηκε νέα έκδοση της εφαρμογής με τις εξής διορθώσεις:

1) Ενημέρωση του Αστικού Δικαίου της αναγκαστικής εκτέλεσης δυνάμει του Ν. 4512/2018.
2) Μεταβολές στο Διοικητικό Δίκαιο, σε ισχύ από 22.12.2017. Δυνατή η παράσταση με δήλωση ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, μέχρι την προτεραία της δικασίμου.

26 Οκτ 2017
Comments are closed

Νέα έκδοση (26/10/2017)

Προστέθηκε νέα έκδοση της εφαρμογής με τις εξής διορθώσεις:

-Μεταβολές στο Πτωχευτικό Δίκαιο δυνάμει του Ν. 4446/2016 και ενημέρωση του Αστικού Δικαίου, λόγω τροποποίησης του αρ. 632 παρ.1 Κ.Πολ.Δ, δυνάμει του Ν. 4335/2015.
-Μεταβολές στο Διοικητικό Δίκαιο σε ισχύ από 22.12.2016 συνιστάμενες α) στην δυνατότητα επανάληψης της διαδικασίας στο ΣτΕ, με αίτηση υποβαλλόμενη σε προθεσμία 90 ημερών, β) στην κατάργηση υποχρέωσης επίδοσης της φορολογικής ή τελωνειακής προσφυγής από τον προσφεύγοντα προς την εκδούσα αρχή γ) στην τροποποίηση της προθεσμίας της καθ’ ης Διοίκησης, να προσκομίσει απόψεις, στο Διοικ. Εφετείο και στο Διοικ. Πρωτοδικείο, από 15 σε 30 ημέρες πριν τη δικάσιμο.

29 Νοέ 2016
Comments are closed

Νέα Έκδοση (29/11/2016)

Προστέθηκε νέα έκδοση της εφαρμογής με τις εξής διορθώσεις:

– Διόρθωση της προθεσμίας για την κατάθεση των προτάσεων και της προσθήκης στην ανακοπή ερημοδικιας κατα τη πτωχευτική διαδικασία

26 Σεπ 2016
Comments are closed

Νέα Έκδοση (26/9/2016)

Προστέθηκε νέα έκδοση της εφαρμογής με τις εξής διορθώσεις:

– Διόρθωση της εφαρμογής στο κομμάτι του Νέου Αστικού Δικαίου, αναφορικά με το άρθρο 147 παράγραφος 2 ΚΠολΔ, στο οποίο προστέθηκε και η διάταξη του άρθρου 237 παράγραφος 2 ΚΠολΔ, που αφορά την αναστολή των προθεσμιών για την κατάθεση των αμοιβαίων αντικρούσεων το χρονικό διάστημα από 1 ως 31 Αυγούστου.