ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1
Ορολογία
«Στάδια εξέλιξης»

Οποιοδήποτε χρονικό σημείο/διαδικαστική πράξη, που μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς για την έναρξη κάποιας δικαστικής ή εξωδικαστικής προθεσμίας (στάδια εξέλιξης μπορούν να είναι, π.χ. η δικάσιμος, η επίδοση, ο χρόνος δημοσίευσης της απόφασης κ.ο.κ.).

«Status Υπόθεσης»

Για το Nobilis μία υπόθεση μπορεί να θεωρείται:

 • «Εκκρεμής» : υπόθεση που δεν έχει ολοκληρωθεί / περατωθεί.

  Σημ.: Συμπεριλαμβάνεται εδώ και η περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης της υπόθεσης, εφ' όσον οι διάδικοι επιθυμούν να την επαναφέρουν προς συζήτηση.

 • «Περαιωθείσα» : υπόθεση που έχει ολοκληρωθεί / περατωθεί.

  Σημ. Περιλαμβάνεται και η περίπτωση ματαίωσης της υπόθεσης εφ' όσον οι διάδικοι δεν επιθυμούν να επαναφέρουν μια υπόθεση προς συζήτηση.

«Status Προθεσμιών»

Για το Nobilis μία προθεσμία μπορεί να θεωρείται:

 • «Τρέχουσα» : Προθεσμία η οποία λήγει είτε κατά την τρέχουσα ημερομηνία ή σε οποιοδήποτε άλλο μελλοντικό χρονικό σημείο, μέχρι και τη λήξη της.

  Σημ.: Το Nobilis εμφανίζει τις “τρέχουσες” προθεσμίες που λήγουν κατά την τρέχουσα ημερομηνία, μέχρι τις 23:59 της ίδιας ημέρας. Είναι, ωστόσο, αυτονόητο ότι, λόγω της δικαστηριακής πρακτικής, οι “τρέχουσες” προθεσμίες μπορεί και να λήγουν ταυτόχρονα με το πέρας του ωραρίου των δικαστηρίων. Πάντως, για όσες από τις προθεσμίες λήγουν πριν το πέρας του ωραρίου των δικαστηρίων, το Nobilis πραγματοποιεί ειδική επισήμανση.

 • «Περαιωθείσα» : Προθεσμίες οι οποίες έχουν λήξει και για τις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι ενέργειες.
 • «Παρελθούσα» : Προθεσμίες οι οποίες έχουν μεν λήξει, αλλά δεν έχουν χαρακτηριστεί ως «περαιωθείσες» από τον ενδιαφερόμενο χρήστη.

2
Χρήση εικονιδίων

«Export»: Αποστολή της λίστας προθεσμιών σε διεύθυνση email. Πατώντας το εικονίδιο, το Nobilis δημιουργεί κατάλογο προθεσμιών με τη σειρά με την οποία αυτές εμφανίζονται στην οθόνη Προθεσμιών. Στη συνέχεια προσδιορίζετε τη διεύθυνση email στην οποία θα αποσταλεί η λίστα.
«Undo»: Επαναφορά του καταλόγου προθεσμιών ή του καταλόγου υποθέσεων στην αρχική τους μορφή. Το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται όταν επιλέξετε από το menu κάποια εξειδίκευση της λίστας προθεσμιών ή υποθέσεων. Αν επιλέξετε πχ προθεσμίες μιας συγκεκριμένης υπόθεσης τότε θα εμφανιστεί το εικονίδιο αυτό. Πατώντας το, η λίστα θα επανέλθει στις προθεσμίες όλων των υποθέσεων.
«Μεγεθυντικός φακός»: Ο φακός σας επιτρέπει να εντοπίσετε μία η περισσότερες υποθέσεις με βάση μία η περισσότερες λέξεις. Πατώντας το εικονίδιο προσδιορίζετε την ή τις λέξεις. Αυτόματα το Nobilis περιορίζει τον κατάλογο υποθέσεων σε αυτές που περιέχουν τις λέξεις που προσδιορίσατε.
Στην οθόνη των Υποθέσεων, δεξιά από κάθε υπόθεση, εμφανίζεται ένας μικρός έγχρωμος κύκλος, όπου σημειώνεται ο συνολικός αριθμός των προθεσμιών για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Ανάλογα με την εγγύτητα της ημερομηνίας κατά την οποία λήγει κάποια προθεσμία, μεταβάλλεται και το χρώμα του κύκλου. Έτσι, έχουν οριστεί τα εξής χρώματα :

 • Κόκκινο - έως 8 ημέρες μετά από την τρέχουσα ημερομηνία.
 • Πορτοκαλί - από 9 έως 15 ημέρες μετά την τρέχουσα ημερομηνία.
 • Πράσινο - από 16 ημέρες και άνω μετά την τρέχουσα ημερομηνία.